ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތައް އުފައްދައި، މިވަނީ އިފްތިތާހު ކޮށްފައެވެ.. ވިލާ ކޮލެޖްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރެކްޓަ އަހުމަދު އަންވަރު އެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަށް ކޮމިޓީ އެއް ވަނީ އުފައްދާފަ އެވެ. އެކޮމިޓީ ތަކަކީ ސެންޓަ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ކޮމިޓީއާ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ކޮމިޓީއާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމިޓީއާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޓީއާ މެރިން ސްޓަޑީޒް ކޮމިޓީއާ ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ ކޮމިޓީއާ ސުކޫލް އޮފް ހެލްތް އެންޑް ސައިންސް ކޮމިޓީ އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮމިޓީ އެވެ.:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް