އޭއެފްސީ ކަޕް: ނިއުރޭޑިއަންޓް - އައިޒޯލް

ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހެދި ހެޓްރިކާއެކު، ނިއު ރޭޑިއަންޓުން، އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން އައިޒޯލް 3-1 ބަލިކޮށް މުހިންމު މޮޅެއް މިވަނީ ހޯދާފައެވެ. މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަޝްފާގް ބުނީ، އަމިއްލަ ހެޓްރިކަށް ވުރެ، ޓީމަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި ދެވުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުން މާބޮޑު ކަމަށެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް