r

އެސްއޯއީ ނިމޭތީ ބަންދު ޖެހުން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާއިރު އޭގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ބަންދު އިތުރު ކުރަން މިއަދު ވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދު މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދިވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ބަންދު މަޖިލިސް ކުރިއަށް އެބަ އޮތެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާއިރު އޭގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ބަންދު އިތުރު ކުރަން މިއަދު ވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދު މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދިވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ބަންދު މަޖިލިސް ކުރިއަށް އެބަ އޮތެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް