45 ދުވަހުގެ މުހިންމު މަންޒަރުތައް

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަނީ އެ ހާލަތު އުވާލާފަ އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހު "އެފުށް މިފުށަށް" ޖަހައިލާ، ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް ގެނައި 45 ދުވަހަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ގައުމު ހިނގާނީ އާންމު ހާލަތެއްގަ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސަރަހާއި ގައުމުގެ ހަލަބޮލިކަން ތަސްވީރުން ބަލައިލާށެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަނީ އެ ހާލަތު އުވާލާފަ އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހު "އެފުށް މިފުށަށް" ޖަހައިލާ، ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް ގެނައި 45 ދުވަހަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ގައުމު ހިނގާނީ އާންމު ހާލަތެއްގަ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސަރަހާއި ގައުމުގެ ހަލަބޮލިކަން ތަސްވީރުން ބަލައިލާށެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ނެރެނީ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު އިހްތިޖާޖެއްގެ ތެރެއިން :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި " އެއްމެން މަޖީދީމަގަށް" އިހްތިޖާޛުގައި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ނުކުޅެދޭ މީހަކު ފުލުހުންނާ ސަލާމް ކުރަނީ :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި " ހުއްޓުވަން " އިހްތިޖާޛުގައި މާރުކޭޓްސަރަހައްދަށް ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައި :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖެއްގައި މެމްބަރު އަމީތު ކަރުގައި ފުލުހުން ހިފަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިއަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާއި އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެރޭ ބޭއްވި އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާއި އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެރޭ ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ބޭނުން ކޮށްފައި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖެއްގެ ތެރެއިން މެމްބަރު މަހްލޫފް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ކަވާ ކުރަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިއަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީގައި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުން ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވުން- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބޫ "ހުއްޓުވަން" އެއްވުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މުޒާހަރާތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދައުރުން ބޭުރުން ބޭއްވުނު މަޖިލީސް ޖަލްސާގެ ކުރިން ވެރިންކުރާ ޕާޓިގެ މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި ސަމާސާ ކުރައްވަނީ :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ޑަމް ނަސްރީނާ، ރައީސް މައުމޫން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ޕޯސްޓަރެއް ހިއްޕަވައިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅަނީ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ހިފަހައްޓައިގެން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅަނީ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ޝަރީއަތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުރީގެ ސީޕީ އަރިފް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ޝަރީއަތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި އިހްތިޖާޖަލަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާއި އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެރޭ ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ބޭނުން ކޮށްފައި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު އިހްތިޖާޖެއް
މުޒާހަރާތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު އިހްތިޖާޖެއްގެ ތެރެއިން :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު އިހްތިޖާޖެއްގެ ތެރެއިން :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާއި އެކު މެމްބަރު މަހްލޫފް އުފަލުން ރޮނީ :- އަހުމަދު ޝުޜާއު | އަވަސް
މެޑަމް ނަސްރީނާ، ރައީސް މައުމޫން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި ދަރިކަންބަލުން ޔުމްނާއާއި އެކު - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މުޒާހަރާތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުން ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވުން- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލަައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖު ތަށް ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ނެރެނީ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ނެރެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މެމްބަރަކަށް އަނިޔާވުން: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދައުރުން ބޭރުން ބޭްއްވި މަޖިޅިހުގެ ޖަލްސާ އެިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޮއިކޮޓް ކުރުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީގައި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަށް ސަރުކާރާއި އެކު ތިބިކަން އަންގަައި ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރެލީއެއް:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް