ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރު މެޗް

ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރު ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު 3-2 ސިންގަޕޫރު މިވަނީ ކުރި ހޯދާފައެވެ. މިމެޗަކީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗެކެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އަލަށް ހަވާލުވި ޖަރުމަންގެ ޕީޓާ ސެގެޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަށް ބަލާލާއިރު މި މެޗުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.:- ފޮޓޯ | އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރު ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު 3-2 ސިންގަޕޫރު މިވަނީ ކުރި ހޯދާފައެވެ. މިމެޗަކީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗެކެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އަލަށް ހަވާލުވި ޖަރުމަންގެ ޕީޓާ ސެގެޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަށް ބަލާލާއިރު މި މެޗުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.:- ފޮޓޯ | އެފްއޭއެމް