ވީއައިއޭގައި އާ ހިދުމަތްތައް ފެށުން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ކާގޯގެ ހިދުމަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެމްއޭސީއެލްއިން މިވަނީ ކާގޯ އޮޓޮމޭޓެޑްގެ ހިދުމަތް ފަށާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުން މިވަނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް "މޮބައިލް ޗެކިން" ގެ ހިދުމަތް ފަށާފަ އެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ކާގޯގެ ހިދުމަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެމްއޭސީއެލްއިން މިވަނީ ކާގޯ އޮޓޮމޭޓެޑްގެ ހިދުމަތް ފަށާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުން މިވަނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް "މޮބައިލް ޗެކިން" ގެ ހިދުމަތް ފަށާފަ އެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް