chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ވީއައިއޭގައި އާ ހިދުމަތްތައް ފެށުން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ކާގޯގެ ހިދުމަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އެމްއޭސީއެލްއިން މިވަނީ ކާގޯ އޮޓޮމޭޓެޑްގެ ހިދުމަތް ފަށާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރުން މިވަނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް "މޮބައިލް ޗެކިން" ގެ ހިދުމަތް ފަށާފަ އެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ރަހުމަ

    5އަހަރުނިމޭއިރުވެސް މިނިވަންކަންގެއްލި ރައްޔިތުން ޖަލުގަ ޤައުމުގެ ަބުރާއިއްޒަތް ވީ ޖަލުގަ މީގެން ދޭހަވަނީ ޔާމިނަކީ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ބަރުދަނެއް ހުރިމީހެއްނޫންކަން ޖާހިލް ޔާމިނަށް ގޮވާލަން ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބުދުލް ޤައްޔޫމް މިވަގުތުދޫކޮށްލުމަށް.

    5
    7
    CLOSE