މާގިރި ހޮޓެލް ހުޅުވުން

ފަންސާސް ދެ ކޮޓަރީގެ މާގިރި ހޮޓެލް މިވަނީ ހުޅުވައި ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފަ އެވެ. މި ހޮޓަލަކީ ހުޅުމާލެ ފެރީޓާމިނަލް ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހޮޓަލެކެވެ. މިއީ ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް އާއި ލިލީ ޝިޕިން ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ހޮޓަލެކެވެ. މާގިރި ހޮޓެލްގައި ހަތަރު ކެޓަގަރީގެ ރޫމް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ސުއީޓްގެ ހަ ރޫމާއި ޖޫނިއާ ސުއީޓްގެ ހަ ރޫމާއި ޕްރެމިއާ ވިއުގެ 20 ރޫމް އަދި ޕްރެމިއާ އޯޝަން ވިއުގެ 20 ރޫމް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ދަށް އަގަކަށް ރޫމެއް އުޅެނީ ޓެކުހާލައިގެން 150 ޑޮލަރަށެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފަންސާސް ދެ ކޮޓަރީގެ މާގިރި ހޮޓެލް މިވަނީ ހުޅުވައި ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފަ އެވެ. މި ހޮޓަލަކީ ހުޅުމާލެ ފެރީޓާމިނަލް ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހޮޓަލެކެވެ. މިއީ ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް އާއި ލިލީ ޝިޕިން ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ހޮޓަލެކެވެ. މާގިރި ހޮޓެލްގައި ހަތަރު ކެޓަގަރީގެ ރޫމް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ސުއީޓްގެ ހަ ރޫމާއި ޖޫނިއާ ސުއީޓްގެ ހަ ރޫމާއި ޕްރެމިއާ ވިއުގެ 20 ރޫމް އަދި ޕްރެމިއާ އޯޝަން ވިއުގެ 20 ރޫމް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ދަށް އަގަކަށް ރޫމެއް އުޅެނީ ޓެކުހާލައިގެން 150 ޑޮލަރަށެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް