ޔާމީންގެ ގަތުލަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް އަޑުއުފުލުން

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއްއަހަރު ފުރުނު އިރުވެސް އިންސާފު ނުލިބި ޝަރީއަތްތަށް ސިއްރުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މިވަނީ ހިންގާލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހިންގާލުމުގައި ޔާމީންގެ އާއީލާގެ މެމްބަރުންނާއި ޔާމީން އަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ހިންގާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއްއަހަރު ފުރުނު އިރުވެސް އިންސާފު ނުލިބި ޝަރީއަތްތަށް ސިއްރުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މިވަނީ ހިންގާލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހިންގާލުމުގައި ޔާމީންގެ އާއީލާގެ މެމްބަރުންނާއި ޔާމީން އަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ހިންގާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް