"ރަށްވެހި ތަރައްގީ" ފޮތް ނެރުން

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ސާރުކާރުން ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން "ރައްވެހި ތަރައްގީ" ނަމުގައި ރައީސް އޮފީހުން ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ މި ފޮތުގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަފާތު މަޝްރޫއުތަކުގެ ކުދި ކުދި ތަފްސީލް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. މި މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް އާންމުކުރާނެ އެވެ. :- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް