ދިވެހި ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރު

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކަލްޗުރަލް ސެންޓަރު (އައިސީސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނަކު ވަނީ އިންޑިއާއަށް ގޮސްފަ. މި ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުން ވަނީ އިންޑިއާގައި އަށް ދުވަސް ހޭދަކޮށްފަ. އެމީހުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ތިން ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ، ވެރިރަށް ދިއްލީއާއި އާގަރާ އަދި ޗަންޑިގަރްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ. އިންޑިއާގެ އެކި ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ތާޖް މަހަލްއާއި ތާރީހީ ގިނަ ތަންތަނަށް ބައިވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި -- | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ
އައިސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ޔޫތް ޑެލިގޭޝަން" ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ދިވެެހި އަށް ޒުވާނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: އައިސީސީ