އާ ފަޑިޔާރުން ހުވާކުރުން

ސިވިލް ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވައިކުރުމަަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން:- ސިވިލްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ހުވާކުރެއްވީ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މާތޮޑާއަވަށް. މުޝްތަރީގެ، ހާފިޒާ ޢަބްދުއްސައްތާރާއި ގދ. ތިނަދޫ ޒެނިތު، ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ހުވާ ކުރެއްވީ ގއ.ވިލިނގިލި ފްރެޝް، ހަސަން ނަޖީބާއި ވ.ފެލިދޫ ވިނަރެސް، އިސްމާއީލް ރަޝީދު އެވެ.