ޓީޓީއެމް 2018

ޓީޓީއެމްގެ ވިޔަފާރި ބައްދަލުވުންތަށް ދަރުބާރުގޭގައި ފެށިގެން ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މި ބައްދަލުވުނަތަކުގައި ބޭރުގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ އެޖެންޓުންނާއި ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓުންވެސް ބައިވެރިވާނެ އެވެ.:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް