"އެއްބަސްވެވޭ އިންގިލާބު" ފޮތް ނެރުން

ދިވެހި ތާރީހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ "އެއްބަސްވެވޭ އިންގިލާބު" ފޮތް މިވަނީ ނެރެފައެވެ. އެއްބަސްވެވޭ އިންގިލާބު ފޮތް ނެރެދެއްވީ 97 މިނިވަންގެ ފަރާތުން އަހުމަދު ނަސީރު އެވެ. 97 މިނިވަނަކީ މި ފޮތް ޕަބްލިޝްކުރި ފަރާތެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް