ރެޑްބުލް ސްކޭޓްޕާކް ހުޅުވުން

ރެޑްބުލްއިން މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ސިޓީގައި ދިވެހިންނަށްޓަކައި ސްކޭޓް ޕާކެއް އަޅާދީފައެވެ. މި ސްކޭޓްޕާކު ހަދާފައިމިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ޔޫތު ޕާކް ސަރަހައްދުގައެވެ. މި ސްކޭޓްޕާކުގެ ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ރެޑްބުލްގެ ހާއްސަ ޓީމެއްވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.:- ފޮޓޯ | ރެޑްބުލް