ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްޒް ރަން 2018

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ޓީއެފްޖީ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ވާއު ކިޑްސް ރަން" މިވަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ބާއްވާފައެވެ. ވާއު ކިޑްޒް ރަންއަކީ ބީއެމްއެލްއާއި ޓީއެފްޖީ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ދުވުމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ދުވުމުގައި 900 ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 1،800 ފަރާތަކުން ދުވުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މި ދުވުމާއި އެކު ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ކެއާ ސޮސައިޓީއަށް އެއްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.:- ފޮޓޯ | ބީއެމްއެލް