ސަޕްލަޔާސް އެކްސްޕޯ 2018

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރޭޑް ފެއާ "ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް" ގެ ސަޕްލަޔާ އެކްސްޕޯ މިވަނީ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާފައެވެ. މި އީ ޓްރޭޑް ފެއާގެ އެންމެ ފަހު އިވެންޓެވެ. މިފަހަރުގެ ސަޕްލަޔާ އެކްސްޕޯގައި 23 ސަޕްލަޔަރުން ބައިވެރިވާއިރު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ވަނީ މި ސަޕްލަޔަރުންނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް