އާސެނަލް އިން ވެންގާއަށް އަލްވަދާއު ކިޔުން

ބާވީސް އަހަރު އާސެނަލްއަށް ކޯޗުކަންކޮށްދިން އާސެން ވެންގާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއި އެކު އާސެނަލްއިން މިސީޒަނުގައި އެމީހުންގެ ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި މިވަނީ އާސެން ވެންގާއަށް ހާއްސަ ވަދާއު އެއް އަރުވާފައެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލާއި ބާންލީ ވާދަކުރި މެޗަކީ ވެންގާގެ އެންމެ ފަހު ހޯމް މެޗެވެ. :- ފޮޓޯ | ޔަހޫ ސްޕޯޓްސް