ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ރިސެޕްޝަން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ފެޝަނިސްޓާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސޯނަމް ކަޕޫރު ދިއްލީއަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އާނަންދް އަހޫޖާ އާ އިއްޔެ ވަނީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ. އެދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ސޯނަމްގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތަ ކަވީތާގެ ގޭގަ އެވެ. މުމްބައިގައި ހުންނަ އެ ގޭގައި އޮތް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އާއިލާގެ ގާތްފަރާތްތަކުންނާއި ބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިން ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ރޭގައި އޮތް އެ ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރިން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ.
ސޯނަމްއާއި އާނަންދު -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ފެޝަނިސްޓާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސޯނަމް ކަޕޫރު ދިއްލީއަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އާނަންދް އަހޫޖާ އާ އިއްޔެ ވަނީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ. އެދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ސޯނަމްގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތަ ކަވީތާގެ ގޭގަ އެވެ. މުމްބައިގައި ހުންނަ އެ ގޭގައި އޮތް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އާއިލާގެ ގާތްފަރާތްތަކުންނާއި ބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިން ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ރޭގައި އޮތް އެ ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރިން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ.
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސޯނަމްއާއި އާނަންދުގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ