ރޯދައަށް ބާޒާރު ހަލަބޮލިވެފައި

ރޯދަމަސް ފެށެން ދުވަހަކަށް ވެފައިވާއިރު މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި މިވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ރޯދައަށް ބާޒާރު ކުރުމަށާއި ރަށްރަށް ކާބޯތަކެތި ފުރުވުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބާޒާރުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ރޯދަމަހަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުވެސް އޮތީ ކާބޯތަކެތިން ތިޔާގިވެފައި. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް