ރޯދަ މަހާއި ހަލަބޮލި ބާޒާރުމަތި

ބާޒާރަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ މަހަކީ ރޯދަ މަހެވެ. މި ރޯދަ މަހުވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. ބާޒާރުމަތި އޮތީ ތަރުކާރީ އާއި މެވާއިން ފައްކާކޮށްލާފަ އެވެ. މާރުކޭޓްތަކުގައި ބާއްވަތްތައް އޮއްސާލާފައިވާއިރު އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް އަގުތަށް އަދި އުޅެނީ މަތީގަ އެެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު އަދި އަހުމަދު ނާއިމް
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު.: -(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - ރޯދަ މަހާއެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސްކަނޑަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސްކަނޑަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސްކަނޑަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ޖުލައި 20، 18 - މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސްކަނޑަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ވިއްކަނ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ބާޒާރުމަތީގައި ފުލުހުން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަނީ:-(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ވިއްކަނ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްކަނޑަނީ:-( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުން މަސްގަންނަނީ:-(20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްވެރިއަކު މަސްކަންޑަނީ:- ( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
މަސްމާރުކޭޓުގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ:( 20.05.18) - އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ރޯދަ މަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގިނަވެފައި: ރޯދައާ އެކު ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަންވެސް ބޮޑު. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް