ގުއާޓެމާލާގެ އަލިފާންް ފަރުބަދައެއް ގޮވުން

މެދުތެރޭ އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ހަތް މީހަކު މަރުވެ 300 ވަރަކަށް މީހުން މިހާތަނަށް މިވަނީ ޒަހަމްވެފަ އެވެ. ގުއާޓެމާލާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީ ބުނީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ގުއާޓެމާލާ ސިޓީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 25 މޭލު ދުރުގައިވާ ފުއޭގޯ އަލިފާން ފަރުބަދައިން މިހާރު ވެސް ކަޅު ދުމާއި އަޅި ބޭރު ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީހުން މަރުވުމާއި މީހުން ޒަހަމްވީ އެ ފަރުބަދައިގެން ފޭބި ވިރިކެކޭ ހިލައިގެ ސައިލެއް މީހުން އުޅޭ ރަށަކާ ހިސާބަށް ދެމިގެން ދިއުމުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަމުން ދާތީ ގުއާޓެމާލާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެތައް ސަރަހައްދަކުން މީހުން ހުސްކޮށް ވެރިރަށުގެ ލަ އަރޯރާ އެއާޕޯޓް ބަންދު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރާލްސް ބުނީ ކުއްލި ހާލަތުގައި މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. -- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ
ގުއާޓެމާލާގައިވާ ފުއޭގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގެއްލުންތަކެއްވުން:- ފޮޓޯ | އަލްޖަޒީރާ