ހާއްސަ އެހީގެ މީހުނާއެކު ރޯދަވީއްލުން

އދ. އޮމަދޫ:  އަހުމަދު ޝުރާއު
މިދިއަ ބުދަ ދުވަހު އދ. އޮމަދޫގައި އުޅޭ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވި އެ ރޯދަ ވިއްލުމުގައި އޮމަދޫގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވި އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މިދިއަ ބުދަ ދުވަހު އދ. އޮމަދޫގައި އުޅޭ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވި އެ ރޯދަ ވިއްލުމުގައި އޮމަދޫގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވި އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
05.06.18 | އދ. އޮމަދޫގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް