ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގައި ބޭނުން ކުރާނެ ދަނޑުތަށް

ނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ރަޝިޔާގައި ފެށުމަށް މި ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި. މިއާއި އެކު ރަޝިޔާ މިއޮތީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި. ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިއަހަރު ރަޝިޔާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 12 ސްޓޭޑިއަމްއެއް މި މުބާރާތަށް ބޭނުން ކުރާނެ. އެހެން ވޯލްޑް ކަޕެކޭ އެއްގޮތަށް މި ފަހަރުވެސް މެޗްތަށް ކުޅޭނީ އެންމެ ރީތި ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި. ވޯލްޑް ކަޕަށް މި ސްޓޭޑިއަމްތަށް ވަނީ އަލުން ތަރައްގީކޮށްފައި. މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބޭނުންކުރާ 12 ސްޓޭޑިއަމް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.
މޮސްކޯގެ ލުޒިހްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަސްމީ ދަނޑެވެ. އަދި 81،000 މީހުންގެ ޖާގައާއި އެކު މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްވެސް މެއެވެ. މި ސްޓޭޑީއަމްއަކީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަސްމީ މައި ދަނޑެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވާ މެޗާއާއި ފައިނަލް މެޗް ކުޅޭނީ ދަނޑުގައެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
މޮސްކޯގައި ހުންނަ ރޮސްޓޯވް އެރީނާ އަކީ 45،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމެކެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްރެސް ޔޫކޭ
35،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކަލިންގްރަޑް ސްޓޭޑިއަމްއަކީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ އެއް ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްރެސް ޔޫކޭ
ފިޝްޓް އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ރަޝިޔާގެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ސޮޗީގައި ހުންނަ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްގައި 40،000 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ މެޗު ބަލާލުމުގެ ޖާގަ ހުރެއެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
އެކަޓަރިންގް ބާގް އެރީނާ އަކީ ރަޝިޔާގެ ޔެކަޓަރިންގްބާގްގައި ހުންނަ ޝާހީ ޑީޒައިނަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ވެސް މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާ ކުޑަ ސްޓޭޑީއަމްއެކެވެ. އެގޮތުން މި ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 35،000 މީހުންނެވެ.: ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
35،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކަލިންގްރަޑް ސްތޭޑިއަމްއަކީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ އެއް ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްރެސް ޔޫކޭ
ރަޝީޔާގެ މައި ސިޓީ ކަމުގައިވާ މޮސްކޯގައި ހުންނަ ސްޕާޓަކް ސްޓޭޑީއަމްއަކީ 45،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
ރަޝިޔާގެ ކަޒާންގައި ހުންނަ ކަޒާން އެރީނާއަކީ 45،00 މީހުން ޖާގައިގެ ރީތި ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
ވޮލްގޮގްރަޑްގައި ހުންނަ ވޮލްގޮގްރަޑް އެރީނާ އަކީ 45،00 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓެރެއިޓް ޓައިމްސް
ނިޒްނީ ނޮވްގޮރޮޑްގެ ރަސްމީ ދަނޑު ކަމުގައިވަ ނިޒްނީ ނޮވްގްރޮޑް އެރީނާއަކީ ވެސް މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕު ކުޅޭނެ މުހިންގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 45،000 މީހުންނެވެ:.. ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
މޯޑޯވިއާ އެރީނާއަކީ ވެސް މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕު ކުޅޭނެ މުހިންގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 44،000 މީހުންނެވެ:.. ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
ރަޝިޔާޣެ ސަމާރާގައި ހުންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ ސްޓޭޑިއަމްކަމުގައިވާ ސަމަރާ އެރީނާއަކީ 45،00 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓެރެއިޓް ޓައިމްސް
ރަޝިޔާގެ ކަޒާންގައި ހުންނަ ކަޒާން އެރީނާއަކީ 45،00 މީހުން ޖާގައިގެ ރީތި ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް / ސޭމް : 64000 މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްއަކީ އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. މިއީ 64،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
ރަޝީޔާގެ މައި ސިޓީ ކަމުގައިވާ މޮސްކޯގައި ހުންނަ ސްޕާޓަކް ސްޓޭޑީއަމްއަކީ 45،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
ވޮލްގޮގްރަޑްގައި ހުންނަ ވޮލްގޮގްރަޑް އެރީނާ އަކީ 45،00 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ /އެކްސްޕްެރެސްކޯ
ނިޒްނީ ނޮވްގޮރޮޑްގެ ރަސްމީ ދަނޑު ކަމުގައިވަ ނިޒްނީ ނޮވްގްރޮޑް އެރީނާއަކީ ވެސް މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕު ކުޅޭނެ މުހިންގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 45،000 މީހުންނެވެ:.. ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
އެކަޓަރިންގް ބާގް އެރީނާ އަކީ ރަޝިޔާގެ ޔެކަޓަރިންގްބާގްގައި ހުންނަ ޝާހީ ޑީޒައިނަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ވެސް މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާ ކުޑަ ސްޓޭޑީއަމްއެކެވެ. އެގޮތުން މި ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 35،000 މީހުންނެވެ.: ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
މޯޑޯވިއާ އެރީނާއަކީ ވެސް މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕު ކުޅޭނެ މުހިންގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 44،000 މީހުންނެވެ:.. ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
ރަޝިޔާޣެ ސަމާރާގައި ހުންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ ސްޓޭޑިއަމްކަމުގައިވާ ސަމަރާ އެރީނާއަކީ 45،00 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
މޮސްކޯގައި ހުންނަ ރޮސްޓޯވް އެރީނާ އަކީ 45،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމެކެވެ. :- ފޮޓޯ / ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް
އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް / ސޭމް : 64000 މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްއަކީ އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. މިއީ 64،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
ފިޝްޓް އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ރަޝިޔާގެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ސޮޗީގައި ހުންނަ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމްގައި 40،000 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ މެޗު ބަލާލުމުގެ ޖާގަ ހުރެއެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ
މޮސްކޯގެ ލުޒިހްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަސްމީ ދަނޑެވެ. އަދި 81،000 މީހުންގެ ޖާގައާއި އެކު މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްވެސް މެއެވެ. މި ސްޓޭޑީއަމްއަކީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަސްމީ މައި ދަނޑެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވާ މެޗާއާއި ފައިނަލް މެޗް ކުޅޭނީ ދަނޑުގައެވެ. :- ފޮޓޯ / އެކްސްޕްެރެސްކޯ