ރިންގް ރޯޑް މަސައްކަތަށް ގައިދީން

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖަށް ދާ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދަށުން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ގައިދީން މިހާރު ވަނީ ބައިވެރިކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ވެރިރަށް މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގައި ގައިދީން ބައިވެރި ކުރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ގައިދީން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ މީހުންގެ ބަލަހައްޓަން ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުން ވެސް ތިބެ އެވެ. އެ މީހުންނާއެކު ރިން ރޯޑުގެ މަސައްކަތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ވޯކްސް ޔުނިޓުގެ މުއައްޒިފުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖަށް ދާ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދަށުން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ގައިދީން މިހާރު ވަނީ ބައިވެރިކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ވެރިރަށް މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގައި ގައިދީން ބައިވެރި ކުރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ގައިދީން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ މީހުންގެ ބަލަހައްޓަން ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުން ވެސް ތިބެ އެވެ. އެ މީހުންނާއެކު ރިން ރޯޑުގެ މަސައްކަތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ވޯކްސް ޔުނިޓުގެ މުއައްޒިފުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް
ބްރިޖާއި އެކު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިންގް ރޯޑް ގެ މަސައްކަތުގައި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު / އަވަސް