ވޯލްޑްކަޕް ގައުމުތައް ރަޝިޔާއަށް ދާން ފެށުން

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ރަޝިޔާގައި ފެށުމަށް މި ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި. މިއާއި އެކު ރަޝިޔާ މިއޮތީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި. ވާލްޑްކަޕް ފެށެން މަދު ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ގިނަ ޓީމްތަކެއް މިހާރު ވަނީ ރަޝިއާއަށް އައިސްފައި. މި ޓީމްތަކަށް ރަޝީޔާއިން އަންނަނީ ވަރުގަދަ ސެކިއުރެޓީ ދެމުން. ވޯލްޑް ކަޕް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު. :- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މީޑިޔާތަށް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ރަޝިޔާގައި ފެށުމަށް މި ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި. މިއާއި އެކު ރަޝިޔާ މިއޮތީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި. ވާލްޑްކަޕް ފެށެން މަދު ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ގިނަ ޓީމްތަކެއް މިހާރު ވަނީ ރަޝިއާއަށް އައިސްފައި. މި ޓީމްތަކަށް ރަޝީޔާއިން އަންނަނީ ވަރުގަދަ ސެކިއުރެޓީ ދެމުން. ވޯލްޑް ކަޕް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު. :- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު ، ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމްތަށް ރަޝިއާއަށް އަންނަން ފެށުން:- ފޮޓޯ / ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަށް