މާލެއަށް އުދައެރުން

12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން
12 އޮގަސްޓް 2015: މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުނދައަރައި ފެންބޮޑުވުން: އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ހުސެން ސިނާން