ރައީސް އީދު ނަމާދު ކުރެއްވުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އީދު ނަމާދަށް ވަޑައިގެންނެވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް. އީދު ނަމާދަށް ފަހު ރައީސް ވަނީ އެ ނަމާދަށް ހާޒިރުވެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައި. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ބާގިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމާއި އީދު ހަދިޔާ ބެއްސެވުން ވެސް ކުރިއަށް ދޭ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް