ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ޕޯޗްގަލް ސްޕޭން މެޗް

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ގައި 2016 ޔޫރޯ ގެ 1 ވަނަ، ޕޯޗްގަލް އާއި 2010 ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން: ޑިއޭގޯ ކޯސްޓާ
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން: އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން: ރޮނާލްޑޯ ގެ ގޯލަށްފަހު
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން:
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން: ޑިއޭގޯ ކޯސްޓާ ގެ 2 ވަނަ ގޯލް
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލް އާއި ސްޕޭން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެެރެއިން