ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މެޗު

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއިން ފްރާންސް މޮޅުވެގެނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޮސްޓްރޭލިޔާ އަތުން ފުރާންސަށް މޮޅުވެވުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރާންސަށް އެކަށީގެންވާ މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދެއްކިފައެއް ނުވެ އެވެ.
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕެނަލްޓީއެއް ކަަމށް ރެފްރީ އިޝާރާތުން ދައްކަނީ
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޕޮގްބާގެ ލަނޑަށް ފަހު ފްޜާންސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ކުރަނީ
ޕޮގްބާގެ ލަނޑަށް ފަހު ފްޜާންސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ކުރަނީ
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާކުރަނީ
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް ގެ ސަޕޯޓަރުން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން