ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯގެ މެޗު

2014 ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ 1 ވަނަ ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ މި އަހަރު ގެ ވޯލްޑް ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން މެކްސިކޯ މޮޅުވެގެން. މިއީ މެކްސިކޯ އަށް ލިބުނު ތާރީހީ މޮޅެއް.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މެކްސިކޯ ކުޅުންތެރިން ލަނޑަށްފަހު އުފާކުރަނީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޖަރުމަނު ކޯޗު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޖަރުމަނު ޓީމް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ރެއާލް މެޑްރިޑް ގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޓޯނީ ކްރޫސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޖަރުމަން ސަޕޯޓަރުން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަރުމަނާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން