ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޒަލޭންޑް މެޗު

މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އެންމެ ގިނަ ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދައިފައިވާ ބްރެޒިލް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: ބްރެޒިލް ގެ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާކުރަނީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާޢި ސްވިޒަޅޭންޑް ކުޅުން މެޗުގެ ތެރެއިން: މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވެގެން