ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ގެ މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއިން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެގެނެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޕެނަމާ ވާދަ ކުރި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން: ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހަޒާޑް
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޕަނަމާ ސަޕޯޓަރުން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބެލްޖިއަމް ޓީމް
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ޕަނަމާ ޓީމް
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބެލްޖިއަމް އަށް 2 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮއްދިން ކުޅުންތެރިޔާ ލުކަކު
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕް ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕަނަމާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން