ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާންގެ މެޗް

މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއިން ޖަޕާން މޮޅުވެގެން. މިއީ ޖަޕާން އަށް ލިބުނު ތާރީހީ މޮޅެއް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޖަޕާންގެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި ޕެނަލްޓީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުފެށުމުގެ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ޖަޕާންގެ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާކުރަނީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ޖަޕާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން