ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގާލް މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑާއި ސެނެގާލް މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއިން ސެނެގަލް މޮޅުވެގެނެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފަށާ މެޗެއްގައި ސެނެގޯލް ހޯދި މިފަދަ ދެވަނަ ކާމިޔާބީ އެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ޕޮލޭންޑް ޓީމް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ސެނެގަލް ސަޕޯޓަރުން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ސެނެގަލް ޓީމް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޮލޭންޑް އާއި ސެނެގަލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަނޑަށް ފަހު ސެނެގާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ފީފާ
ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ސެނެގާލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ފީފާ
ސެނެގާލްގެ ކޯޗް އުލިއު ސީސޭ (ކ) އޭނާ އަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން --- ފޮޓޯ: ފީފާ