ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްއިން މިރޭ ވަނީ މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅު ޖެހި ގޯލާއި އެކު މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައަކާ ކައިރިއަށް 4 ޕޮއިންޓާއެކު ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްއަށް ގޯލް ޖަހާލަދިނީ ޓީމުގެ ސްޓާ ޕްލެޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ޕޯޗްގަލް މޮޅުވި ނަމަވެސް މެޗްގައި ގިނަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި މޮރޮކޯ ވަނީ މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްއިން މިރޭ ވަނީ މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅު ޖެހި ގޯލާއި އެކު މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައަކާ ކައިރިއަށް 4 ޕޮއިންޓާއެކު ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްއަށް ގޯލް ޖަހާލަދިނީ ޓީމުގެ ސްޓާ ޕްލެޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ޕޯޗްގަލް މޮޅުވި ނަމަވެސް މެޗްގައި ގިނަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި މޮރޮކޯ ވަނީ މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް 2018 ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޯކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން