r

ވޯލްޑް ކަޕް 2018: އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާގެ މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން އުރުގުއޭ މޮޅުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ސައުދި އަރަބިއާ ޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިފައިވެ އެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސުއަރެޒް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސުއަރެޒް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން: އުރުގުއޭ ޓީމް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އުރުގުއޭ އާއި ސައުދި އަރަބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން