މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް

20 ޖޫން 2018 - ސަރުކާރުން ނ. އަތޮޅުގެ މާފަރުގައި ހަދަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓް ގެ މަސައްކަތަތަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލި އެވެ. އެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމުމަކާއި ކައިރީގަ އެވެ. މާފަރުގައި ހަދަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެކެވެ. އެތާނގެ ގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވެސް ނޫސްވެރިންނާއެކު ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އަބޫދާބީ ފަންޑުން ހަދާ މި އެއާޕޯޓަށް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޓެސްޓް ފްލައިޓްތަށް ޖައްސާނެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް ފޮޓޯ
20 ޖޫން 2018 - ސަރުކާރުން ނ. އަތޮޅުގެ މާފަރުގައި ހަދަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓް ގެ މަސައްކަތަތަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލި އެވެ. އެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމުމަކާއި ކައިރީގަ އެވެ. މާފަރުގައި ހަދަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެކެވެ. އެތާނގެ ގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވެސް ނޫސްވެރިންނާއެކު ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އަބޫދާބީ ފަންޑުން ހަދާ މި އެއާޕޯޓަށް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޓެސްޓް ފްލައިޓްތަށް ޖައްސާނެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް ފޮޓޯ
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.06.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: އެއާޕޯޓުގައި އަންނަ މަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާނެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.06.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: އެއާޕޯޓުގައި އަންނަ މަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާނެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.06.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: އެއާޕޯޓުގައި އަންނަ މަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާނެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
( 20.16.18 ) :- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް