ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ބްރެޒލް އާއި ކޮސްޓާރިކާގެ މެޗު

22 ޖޫން 2018 - ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޮސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ބްރެޒިލް އިން ފަހު ވަގުތު ޖެހި 2 ލަނޑާއެކު 2-0 ގެ ނަތީޖާއިން ބްރެޒިލް މޮޅުވެގެނެވެ. ލަނޑުތައް ޖައިދީފައި ވަނީ ފިލިޕް ކޫޓިނިއޯ އާއި ނޭމާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން ނެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޯސްޓާ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން