ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ މެޗު

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ސާބިއާ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން ސުވިޒަލޭންޑް އިން މިވަނީ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމް ކަމުގައިވާ ބްރެޒިލްއާއި ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. ސްވިޒަލޭންޑުން މި މެޗު ކާމިޔާކު ކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ސާބިއާ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން ސުވިޒަލޭންޑް އިން މިވަނީ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމް ކަމުގައިވާ ބްރެޒިލްއާއި ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. ސްވިޒަލޭންޑުން މި މެޗު ކާމިޔާކު ކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖްގައި ސުވިޒަލޭންޑާއި ސާބިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން