ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ މެޗް

ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް އާއި ރޮމެޔޫ ލުކާކޫ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބު 5-2 ން ޓީއުނީޝިއާގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި، ބެލްޖިއަމް ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު މިވަނީ އާ ކޮށްފައެވެ. މިއާއި އެކު ދެވަނަ ބުރުގެ ޔަގީންކަން ބެލްޖިއަމްއަށް ލިބިގެންދާނީ އިންގްލޭންޑް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވުންނެވެ.
ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް އާއި ރޮމެޔޫ ލުކާކޫ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބު 5-2 ން ޓީއުނީޝިއާގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި، ބެލްޖިއަމް ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު މިވަނީ އާ ކޮށްފައެވެ. މިއާއި އެކު ދެވަނަ ބުރުގެ ޔަގީންކަން ބެލްޖިއަމްއަށް ލިބިގެންދާނީ އިންގްލޭންޑް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވުންނެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޓޫނީސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ކުޅުންތެރިން އުފާ ކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ފީފާ