ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ މެޗް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށް މެކްސިކޯ މިވަނީ ވާލްޑް ކަޕުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. ކޮރެއާއި ދެކޮޅުަށް ކުޅެ މެކްސިކޯ މޮޅުވެފައިވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށް މެކްޒިކޯ މިވަނީ ވާލްޑް ކަޕުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. ކޮރެއާއި ދެކޮޅުަށް ކުޅެ މެކްސިކޯ މޮޅުވެފައިވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފުރުސަތު ބޭނުން ނުކުރެވުމުން ކޮރެއާ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި --- ފޮޓޯ: ފީފާ
މެކްސިކޯ އަށް ލީޑް ނަގައިދިނުމަށް ވޭލާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ފީފާ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ކޮރެއާ އާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން