ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް މެޗް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗް މިވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. މި މެޗްގެ ނަތީޖާއި އެކު ދެ ޓީމަށް ވެސް މިވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ މަގު ތަނަވަސް ވެފައެވެ.
ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗް މިވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. މި މެޗްގެ ނަތީޖާއި އެކު ދެ ޓީމަށް ވެސް މިވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ މަގު ތަނަވަސް ވެފައެވެ.
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގައި ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން