ސައުދީގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުން ހުއްދަ ކުރުން

ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ހާއްސަ ގަރާރަކުން ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީ އެކަމަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. އިއްޔެ މި ހުއްދަ ދިނުމާއެކު ސައުދީގެ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ވަނީ ކާރުގައި މަގުތަކަށް ނުކުމެފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ދުނިޔޭގައި އަންހެނުން ކާރު ނުދެއްވޭ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއާ އެވެ. ޝާހީ ގަރާރުގައި ހުއްދަ ކޮށްފައި ވަނީ އިސްލާމީ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމަށެވެ. -- ފޮޓޯތައް | ބައިނަލަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ގިނަ އަންހެނުން ތަކެއް މަގުތަކަށް ކާރުގައި ނިކުމެ އުފާފާޅު ކުރަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް
ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އަންހެނުން ތަކެއް ކާރު ދުއްވުމުގެ ޓްރެއިންންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ:- ފޮޓޯ / ބައިނަލްގްވާމީ މީޑިއާތަށް