ރައީސް މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ އާއި މާފުށި އަދި ގުރައިދޫއަށް މިވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ދަތުރު ފުޅުގައި ތުލުސްދޫގެ ބަނދަރު ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، މާފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެ ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކުރައްވާފައެވެ.:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ އާއި މާފުށި އަދި ގުރައިދޫއަށް މިވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ދަތުރު ފުޅުގައި ތުލުސްދޫގެ ބަނދަރު ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، މާފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެ ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކުރައްވާފައެވެ.:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކ. މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް:- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް