r

އައިފާ އެވޯޑްސް 2018ގެ އުސްއަލިތައް

އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް އެކެޑަމީން ކޮންމެ އަހަރު ދެމުން އަންނަ އައިފާ އެވޯޑްސްގެ މި އަހަރުގެ އެވޯޑު ހަފްލާ ރޭ ވަނީ ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގައި ބާއްވާފަ އެވެ. މިއީ މި އެވޯޑު ދެމުން އަންނަ 19 ވަނަ އަހަރެވެ. ރޭގެ އެވޯޑު ހަފްލާ ނިމިގެންދިޔައިރު އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ގެންދިޔައީ ރަންބީރް ކަޕޫރް ފެނިގެންދިޔަ ފިލްމު "ޖައްގާ ޖާސޫސް" އެވެ. މި ފިލްމާ ޖެހިގެން ދެން އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ގެންދިޔައީ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އެވެ. ފިލްމު "ތުމްހާރީ ސުލޫ" އަށް ވަނީ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ އެވޯޑު ލިބިފަ އެވެ.
އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް އެކެޑަމީން ކޮންމެ އަހަރު ދެމުން އަންނަ އައިފާ އެވޯޑްސްގެ މި އަހަރުގެ އެވޯޑު ހަފްލާ ރޭ ވަނީ ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގައި ބާއްވާފަ އެވެ. މިއީ މި އެވޯޑު ދެމުން އަންނަ 19 ވަނަ އަހަރެވެ. ރޭގެ އެވޯޑު ހަފްލާ ނިމިގެންދިޔައިރު އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ގެންދިޔައީ ރަންބީރް ކަޕޫރް ފެނިގެންދިޔަ ފިލްމު "ޖައްގާ ޖާސޫސް" އެވެ. މި ފިލްމާ ޖެހިގެން ދެން އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ގެންދިޔައީ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އެވެ. ފިލްމު "ތުމްހާރީ ސުލޫ" އަށް ވަނީ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ އެވޯޑު ލިބިފަ އެވެ.
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑު ހަފްލާގައި ހުށަހެޅުންތައް ދައްކާލި ބައެއް ތަރިން ކަމަށްވާ، އަޔުޝްމަން ކުރާނާ، ކްރިތީ ޝެނޮން، ރޭކާ، ވަރުން ދާވަން އަދި ބޮބީ ޑިއޯލް -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރުގެ އެވޯޑާއި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގް ހަވާލުވަނީ، އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދިނީ ރޭކާ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އިންޑިއާގެ ސިނަމާއަށް ހިދުމަތްކޮށްދިން ކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އަނޫޕާމް ކޭރްއަށް އެވޯޑު ހަވާލުކުރަނީ، އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދިނީ އަނިލް ކަޕޫރް -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑާއި މިއަހަރު މަރުވި ސުފަސްޓާ އެކްޓްރެސް ސްރީދޭވީގެ ފިރިމީހާ ބޯނޭ ކަޕޫރް ހަވާލުވަނީ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގައި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ޕާފޯމްކުރަނީ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގައި ކްރިތީ ޝެނޮން ޕާފޯމްކުރަނީ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް އާއި ވަރުން ދާވަން -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން، އަނިލް ކަޕޫރް -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ލަވަކިޔުންތެރިޔަ ޕްރީތަމް -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އައިފާ ސްޓައިލް އައިކަން އޮފް ދި އިޔާ އެވޯޑާއި ކްރިތީ ޝެނޮން ހަވާލުވަނީ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑާއި މެހެރް ވީޖް ހަވާލުވަނީ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގައި ރަންބީރް ކަޕޫރް ޕާފޯމްކުރަނީ -- | ފޮޓޯ: އައިފާ
އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: އައިފާ