ސްޕެއިން އާއި ރަޝިޔާގެ މެޗް

1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.
1 ޖުލައި 2018 - ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ވެސް ވަނީ މުބާރާތާ ވަކިވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 ން ބަލިވެގެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތާރީހްގައި ރަޝިއާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.