"ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުޓަށް

މަޝްހޫރު މޭކަޕް ބްރޭންޑް "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް ކ. މާފުއްޓަށް ތައާރަފުކުރުން: މާފުއްޓަށް މި ބްރޭންޑުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ތައާރަފުކުރުމަށް ރޭ ވަނީ އެ ރަށުގައި ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މާފުއްޓަށް މި ބްރޭންޑް ތައާރަފުކުރީ އެ ރަށުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނަށާއި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް "ނޯޓް" ގެ ކޮލެޓީ ކޮސްމެޓިކް ސާމާނުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށެވެ.
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
މަޝްހޫރު "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް މާފުއްޓަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް