ރައީސް ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ހެނދުނު ހއ. ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް، އެ މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވިއެވެ.
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް