ރައީސް ޔާމީން ކެލާއަށް ވަޑައިގަތުން

18 ޖުލައި 2018 - ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އުތުރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ހއ. ކެލައަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވި އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އެހެން ބައެއް ރަށްރަށަށް ވެސް ވަޑައިގެން ބައް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކޮށް ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސް ޔާމީން ހއ. ކެލާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ހއ. ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވި -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް