ރައީސް ޔާމީން ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން

18 ޖުލައި 2018 - ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި ހއ. ބާރަށަށް ވެސް ވަޑައިގަތެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
(18-07-2018) -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުން: މި ދަތުރުގައި ރައީސް ވަނީ އެރަށުގައި މެރީނާއެއް ގޮތަށް ތަރައްގީކޮއްފައިވާ ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް